Verotus

Nykyään kaikki palkansaajat (joihin säveltäjät puolestaan verottajan silmissä pääosin luetaan) saavat verottajalta esitäytetyn veroilmoituksen, joka tulee palauttaa lomakkeessa ilmoitettuna päivänä, mikäli haluaa korjata ilmoitusta. Verolomakkeen palautuspäivä on merkitty veroilmoitukseen. Esitäytettyä veroilmoitusta ei kannata mukavuudenhalusta hyväksyä ilman huolellista läpikäymistä. Freelance -työntekijöiden verolomakkeen 15 käytöstä on luovuttu vuonna 2018. Vähennysten tulee aina olla järkevässä suhteessa ansiotuloihin – eli elämiseen täytyy jäädä rahaa, tai verottaja ryhtyy epäluuloiseksi.

Veroehdotukseen on valmiiksi merkitty säveltäjän tulot ja tehdyt ennakonpidätykset, jotka työnantaja (tai palkkion maksaja) on ilmoittanut verottajalle. Mikäli jokin palkkio tai tulo on jäänyt merkitsemättä, lisää se lomakkeeseen. Varo kuitenkin kirjaamasta mitään, mikä lomakkeella jo on. Muutoin verottaja verottaa kyseistä tuloa kahdesti. Ulkomailta saadut tulot on yleensä kirjattava itse veroilmoitukseen.

Muut kuin julkisyhteisöltä (esim. valtiolta tai kunnalta) ja Pohjoismaiden neuvostolta saadut apurahat ja tunnustuspalkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin, kuin niiden ja julkisyhteisöiltä saatujen apurahojen ja palkintojen määrä tulonhankkimisvähennyksen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän, joka vuonna 2018 oli 20 461,72 €.

Seuraavaan on koottu luettelo tavallisimmista vähennyksistä ja niiden määristä vuoden 2018 tuloista suoritettavassa verotuksessa.

Kaikki vaaditut vähennykset on syytä perustella erillisessä selvityksessä. Jos verottaja ei lopullisessa verotuksessa ole hyväksynyt joitakin vähennyksiä, joita itse pidät oikeutettuna, on syytä tehdä perusteltu oikaisuvaatimus. On varsin tavallista, että verokäsittelijöillä ei ole selvää käsitystä siitä, mikä on taiteilijoiden tulonmuodostus eikä etenkään siitä, mistä hänen kulunsa muodostuvat.

MATKAKULUT (2018)

Säveltäjä voi vähentää työ- ja opintomatkoista aiheutuneet matkakulut tositteiden mukaisesti (lentoliput, junaliput, hotellilaskut jne.). Lisäksi voi tehdä vähennyksen nousseista elantokustannuksista joko todellisten syntyneiden kustannusten mukaisesti (kuitit oltava tallessa) tai seuraavasti:

 • Yli 10 tuntia kestäneestä matkasta EUR 28 €/vrk
 • Yli 6 tuntia kestäneestä matkasta EUR 15 €/vrk

Ulkomaille tehtyihin yli 10 tuntia kestäviin työmatkoihin sovelletaan Verohallituksen päätöksessä verovapaista matkakustannusten korvauksista olevia ulkomaanpäivärahojen enimmäismääriä. Nämä löytyvät mm. Internetistä osoitteesta www.vero.fi > Vero-ohjeet > Verotustietoa henkilöasiakkaille > Ulkomaan päivärahat 2018.

Jos verovelvollinen asuu ulkomailla kodinomaisissa olosuhteissa, lisääntyneet elantokulut voidaan muun selvityksen puuttuessa arvioida puoleen kyseisen maan päivärahan määrästä.

Matkat täytyy eritellä tarkasti (pvm ja kellonaika matkan alkamiselle ja päättymiselle sekä matkan peruste).

KILOMETRIKORVAUKSET (2018)

Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet matkakulut tehdään vähennyksinä todellisten aiheutuneiden matkakulujen mukaisesti. Omalla autolla tehdystä työmatkasta, voi tehdä vähennyksen 25 s/km, mutta tätä varten tulee olla ajopäiväkirjaan perustuva tai vastaavalla tavalla tehty selvitys suoritetusta matkasta. [Esim. 24.9.2018 harjoitus Hämeenlinnassa: Hki – Hämeenlinna – Hki 200 km x 25 s = EUR 50,00]

Näitä vähennyksiä voi tehdä, kun käy teosten harjoituksissa, neuvottelemassa teosten esityksestä, sävellyksestä tai vierailee jollakin festivaalilla (esim. Viitasaari, Savonlinna, Kuhmo tms.) silloin, kun kukaan ei korvaa matkakulujasi. Vähennys kannattaa tehdä, vaikka kyseisellä festivaalilla ei esitettäisikään omia teoksia. Ammattitaidon ylläpitämiseksi on syytä seurata, mitä alalla tapahtuu.

POISTOT

Jos työvälineen esim. tietokoneen ja oheislaitteiden, soittimien tai kalusteiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintameno vähennetään poistoina. Poisto tehdään esinekohtaisesti. Poiston määrä on enintään 25 % menojäännöksestä.

Jos työvälineen hankintameno on kuitenkin enintään 1 000 euroa, voidaan sen todennäköisen taloudellisen käyttöajan yleensä katsoa olevan enintään kolme vuotta ja vähennys tehdään kerralla. Kuitenkin, jos verovelvollinen osoittaa, että työvälineen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, meno vähennetään 25 % poistoina.

Yhteensä voidaan kerralla vähentää pienhankintoina 2.500 euroa. (Esim. kolme 800 euron laitetta.) EVL 33 §

Myös levysoittimista, nauhureista, radioista jne. voi tehdä poiston, mutta se on puolet muiden laitteiden poistosta eli 12,5 %, koska 50 % laitteen käytöstä katsotaan olevan yksityiskäyttöä.

Poistoja ei tarvitse tehdä loputtomasti, vaan jäännösarvo voidaan poistaa siinä vaiheessa, kun laite tai kaluste on poistettu käytöstä tai sen jäännösarvo on jo pienempi kuin ensimmäisten vuosien poistot.

Esimerkki:

Kaluston hankintahinta vuonna 2017 2.000 euroa
Poisto
vuonna 2017: 25 % /2.000 euroa = 500 euroa
Jäännösarvo vuonna 2017= 1.500 euroa
Poisto vuonna 2018: 25 % /1.500 euroa = 375,00 euroa
Jäännösarvo vuonna 2018= 1.125 euroa


TYÖHUONEVÄHENNYS

Jos olet vuokrannut työhuoneen, voit vähentää vuokran, sekä lämmityksestä, korjaustöistä, sähköstä, tietoliikenneyhteyksistä ym. huoneiston pitämisestä aiheutuvista kuluista – muista myös esim. lamput, siivoustarvikkeet, WC-paperi etc. Jos teet töitä kotona, voit vähentää kuluja arvioimalla työhuoneen käytöstä syntyvien kulujen osuuden kaikista asumiskuluista (yhtiövastike, lämmitys, sähkö, korjauskulut, lainan korot). Jos tämä tuntuu vaivalloiselta, tee ainakin verottajan hyväksymä työhuonevähennys 840 euroa/vuosi (2018), joka ei edellytä muuta selvitystä kuin ilmoituksen siitä, että on käyttänyt kotia työtilana päätulojen hankkimiseen. (Tämä summa on kuitenkin todennäköisesti alempi kuin todelliset syntyneet kustannukset.)


MUUT KULUT

Seuraavat kulut voi myös vähentää, mutta vähennystä varten tarvitaan kuitti ja usein myös perustelu kyseisen menoerän liittymisestä ammatinharjoittamiseen. Kuitteja ei lähetetä verottajalle, mutta ne tulee säilyttää kuuden vuoden ajan, jotta ne voi pyydettäessä näyttää verottajalle:

 • Pakolliset eläketurvamaksut
 • Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
 • Matkakulut lentokoneella, laivalla, bussilla tai junalla
 • Matkakulut kohtuullisesti / perustellusti myös taksilla
 • Äänitteet
 • Konserttiliput
 • Nuotit
 • Nuottipaperi
 • Kopiopaperi
 • Tietokonelevykkeet
 • Muut toimistotarvikkeet (kynät, kumit, teippi, liima, sakset)
 • Ammattikirjallisuus (huom. myös lehdet ja lehtitilaukset)
 • Puhelinkulut (ei kuitenkaan kaikkia koko vuodelta, vaan arvion mukaisesti ellei sinulla ole erikseen yksinomaan työkäytössä olevaa puhelinta)
 • Tietoliikenneyhteydet (esim. laajakaistaliittymä)
 • Postikulut
 • Jäsenmaksut (mm. Suomen Säveltäjät ry)
 • Ohjelmistopäivitykset ja ylläpitomaksut


MUISTA MYÖS

 • Korot esim. asuntolainoista
 • Verovelvollinen saa vähentää verotuksessa osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan työkorvauksista (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Vähennys on enintään 2 400 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Lisää ohjeita esim. täältä.