Säveltäjät laativat omat hallitusohjelmatavoitteensa

Suomen Säveltäjät ry laati joulukuussa yhdistyksen omat halllitusohjelmatavoitteet.

Yhdistys haluaa hallituksen kiinnittävän huomiota valtion taiteen rahoituksen määrärahojen nostamiseen sekä taitelijoiden sosiaaliturvan selkeyttämiseen ja yhdenmukaistamiseen. Lisäksi Suomen Säveltäjät ry toivoo, että hyvitysmaksujärjestelmä tutkitaan ja sille taataan kohtuullinen taso. Koulutuspolitiikkaan yhdistys halua vakautta.

Hallitusohjelmatavoitteet on painettu esite, joka on saatavissa yhdistyksen toimistosta.

Suomen Säveltäjät ry:n hallitusohjelmatavoitteet

1. Taiteen rahoitusta on nostettava

Suomen Säveltäjät ry kannattaa kulttuurin ja taiteen rahoituksen nostamista 1 prosenttiin valtion budjetista taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kulttuurin ja taiteen osuus valtion vuoden 2019 talousarvion kokonaisbudjetista on vain 0,8 prosenttia. 100 miljoonan euron lisäys kulttuurin ja taiteen budjettiin nostaa osuuden 1 prosenttiin, mikä mahdollistaa muun muassa taiteilijaeläkkeiden määrän lisäämisen ja vapaiden ryhmien toimintaedellytysten parantamisen.

Suomen Säveltäjät ry kannattaa valtion taiteilija-apurahojen tason nostamista.

Valtion taiteilija-apurahan suuruus ei ole kasvanut samassa tahdissa elinkustannusten nousua osoittavan kuluttajahintaindeksin kanssa. Samanaikaisesti kuilu valtion ja yksityisten säätiöiden apurahojen suuruuden välillä on venähtänyt. Taiteilija ei pysty nykyisen suuruisten apurahojen avulla kattamaan kaikkia apurahakauden välttämättömiä elinkustannuksia ja keskittymään kokopäiväisesti luovaan työhön. Yhdistys edellyttää, että taiteilija-apurahojen määrää ei vähennetä, vaan apurahoihin käytettävää kokonaismäärärahaa korotetaan.

2. Sosiaaliturva kuuluu myös taiteilijoille

Suomen Säveltäjät ry pitää tärkeänä, että säveltäjien ja muiden taiteilijoiden sosiaaliturvaa selkeytetään ja yhdenmukaistetaan.

Suuri osa säveltäjistä työllistää itse itsensä olematta kuitenkaan yrittäjiä. Sosiaaliturvan osalta taitelijoille on rakentunut monimutkainen järjestelmä, joka vaatii selkeyttämistä.

Sävellystyö saattaa olla vakuutettu usean eläkevakuutusjärjestelmän piirissä työskentelytilanteesta riippuen. Apurahan saajan kohdalla se on MyEL, yksityisen tahon tilaaman sävellyksen kohdalla YEL ja julkisoikeudellisen yhteisön tilauksessa JuEL. Monet säveltäjät ovat ajoittain myös työsuhteisessa työssä ja heille kertyy eläketurvaa TyELin tai JuELin kautta työnantajasta riippuen. Tekijänoikeustulot eivät puolestaan kartuta sosiaaliturvaa, mutta ne voivat vähentää etuuksien saamista tai estää niiden saamisen kokonaan.

Suomen Säveltäjät ry pitää tärkeänä, että säveltäjien ja muiden taiteilijoiden sosiaaliturvaa selkeytetään ja yhdenmukaistetaan. Säveltäjät haluavat osallistua oman sosiaaliturvansa kustannusten kattamiseen, mutta näiden kustannusten pitää olla kohtuullisia suhteessa taiteilijan tulonmuodostukseen.

3. Hyvitysmaksun kohtuullinen taso on turvattava

Hyvitysmaksujärjestelmän toimivuus on tutkittava ja turvattava sen kohtuullinen taso.

Kuluttajat lataavat musiikkia monenlaisille tallennusalustoille, joiden käytöstä heidän ei tarvitse maksaa korvauksia oikeudenhaltijoille. Tämän vuoksi valtion budjetissa on oikeudenhaltijoille vuosittain maksettava hyvitysmaksu. Tietoyhteiskuntadirektiivin mukaisesti korvauksen tulee olla sellainen, että sitä voi pitää suuruudeltaan kohtuullisena hyvityksenä kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön.

Suomen Säveltäjät ry esittää, että hyvitysmaksujärjestelmän toimivuutta tutkitaan ja että selvitystyössä kuullaan myös oikeudenhaltijoita. Samoin yhdistys esittää, että hyvitysmaksujen määrärahalle taataan oikeudenmukainen ja kohtuullinen taso.

4. Koulutuspolitiikkaan tarvitaan vakautta

Koulutussektorin rahoituksen ja rakenteiden on kehityttävä ennakoitavasti.

Laajasti sivistävä koulutus on kansakuntamme kivijalka. Suomalaisen koulutusjärjestelmän ominaispiirteitä ovat olleet valtiovetoisesti taattu opettajien korkeisiin pätevyysvaatimuksiin perustuva korkea laatu ja hyvä saavutettavuus kaikista sosioekonomisista taustoista tuleville. Suomen Säveltäjät ry:n mukaan näistä piirteistä on syytä pitää kiinni järjestelmän murrostilanteessakin.

Viime hallituskausien aikana koulutussektorilla on toteutettu nopealla aikataululla valmisteltuja lainsäädäntöhankkeita, joiden toimeenpano on sitonut merkittävästi työaikaa oppilaitoksissa. Samaan aikaan valtion rahoitusta koulutukselle on leikattu ja sidottu kehityshankkeisiin. Oppilaitosten edellytykset huolehtia pitkäjänteisestä perustoiminnastaan on heikentynyt muiden velvoitteiden kasvaessa.

Suomen Säveltäjät ry vaatii, että taideaineiden asema peruskoulun opetussuunnitelmassa turvataan. Tämän lisäksi taiteen perusopetus tulee säilyttää omana järjestelmänään ja muun muassa musiikin laajan oppimäärän mukainen perusopetus musiikkioppilaitoksissa. Yhdistyksen mielestä opettajat eri koulutusasteilla tarvitsevat työrauhan, joka voidaan taata riittävän resursoinnin ja suunnitelmallisuuden avulla. Yhdistys toivoo, että koulutuspoliittiset rakenteelliset uudistukset tehdään harkiten, realistisin siirtymäajoin ja eri alojen asiantuntemusta paremmin kuunnellen.

 

[12.1.2019]

  • Arkistot